نرم افزارتولیدی اسپاد تعدادی- ریالی (تک کاربره)

0 بررسی
موجود

درباره محصول

نسخه تولید به همراه نسخه های انبار تعدادی و یا انبار تعدادی-ریالی قابل ارائه خواهد بود
نرم افزارها دارای یکسال خدمات پشتیبانی رایگان می باشند
جهت دریافت خدمات ، داشتن اعتبار پشتیبانی الزامی می باشد
نسخه های تعدادی و تعدادی-ریالی تک کاربره دارای ۱ جلسه خدمات آموزش گروهی رایگان در محل شرکت اسپاد می باشد
نسخه های تعدادی و تعدادی- ریالی شبکه دارای ۱جلسه آموزش رایگان در محل مشتری می باشند
لازم به توضیح است که به قیمت های مذکور ۹% ارزش افزوده اضافه می گردد

650,000 تومان