کیتهای قابل نصب بر روی نسخه های پایه نرم افزار حسابداری هلو

کیت های نرم افزاری نصب شده همراه بادمو رایگان درمحل شرکت میباشد.

در صورت درخواست دمو رایگان درمحل شرکت از فرم درخواست دمو یا باشماره۳۸۴۲۷- ۰۲۱داخلی۱ واحدفروش تماس حاصل فرمایید.

ردیف عنوان کیت قیمت ( تومان ) گروه  
1 حواله بين انبارها 117000 عمومی
2 معين اشخـاص با ريزكالاها و چك ها 117000 عمومی
3 اعمـال واسطه 117000 عمومی
4 سطح دسترسي كاربران 117000 عمومی
5 ثبت چك هاي ضمانتي(اماني)

117000 عمومی
6 مغايـرت گيـري 117000 عمومی
7 تبديل اسنـاد موقت به دائم و دائم به موقت 117000 عمومی
8 دريافت از ... پرداخت به ... 117000 عمومی
9 تيپ قيمت 117000 عمومی
10 منطقه بندي طرف حسابها 117000 عمومی
11 خروجي Text ، Excel ، HTML 117000 عمومی
12 گزارش عملكرد كالا طي دوره 117000 عمومی
13 كاردكس ريالي كالا 117000 عمومی
14 خلاصه فاكتور

117000 عمومی
15 تجزيه 117000 عمومی
16 ثبت و گزارش سابقه همكاران 117000 عمومی
17 في فـروش براساس درصدي ( %) از خريد 117000 عمومی
18 ثبت فاكتـورضايعات با هر سر فصل دلخـواه 117000 عمومی
19 امكان ورود ليستي اسناد دريافتي و پرداختي 117000 عمومی
20 حداكثر مبلغ و تعـداد كل چكهـاي صـادره در يك ماه 117000 عمومی
21 سود و ترازنامه بر اساس قيمت دلخواه 117000 عمومی
22 پرينت حواله خـروج هنگام صدور فاكتور 117000 عمومی
23 تعيين حداقل و حداكثر مبلغ براي هر كالا 117000 عمومی
24 ليست بدهكاران از يك تاريـخ خاص 117000 عمومی
25 ليست بدهكاران از تاريـخ فاكتور 117000 عمومی
26 عدم نمايش معين يك منطقه خاص 117000 عمومی
27 پورسانت درصدي از سود فروش واخرين مبلغ خريد 117000 عمومی
28 پرينت حواله پخش 117000 عمومی
29 شماره سريال 117000 عمومی
30 شماره دوم فاكتـور 117000 عمومی
31 انتخاب عكس براي هر كالا 117000 عمومی
32 فاكتوراشانتيون 117000 عمومی
33 پورسانت سطري 117000 عمومی
34 كنترل كد فروشنده 117000 عمومی
35 چند ارزی 87000 عمومی
36 توضيحات پيش فرض 117000 عمومی
37 امکان اصلاح سرفصلهاي پيش فرض به دلخواه کاربران 117000 عمومی
38 دو واحدي انبار 117000 عمومی
39 رأس چك 117000 عمومی
40 رأس فاكتور 117000 عمومی
41 تاريخ ميلادي 117000 عمومی
42 استفاده از دستگاه Display ( صفحه نمايشگر به مشتري) 117000 عمومی
43 ادغام معين چند طرف حساب 117000 عمومی
44 چک فيش نقدي صندوق به بانک 117000 عمومی
45 کرايه مشتري 117000 عمومی
46 ثبت سند در پيش فاکتور 117000 عمومی
47 گزارش کالاهاي فروش نرفته 117000 عمومی
48 سفارش ليستي کالا 117000 عمومی
49 هشدار کمتر بودن قيمت فروش از خريد 117000 عمومی
50 خلاصه سند 117000 عمومی
51 امکان ثبت سند مشابه و سند معکوس 117000 عمومی
52 ليست سياه 117000 عمومی
53 توضيحات چند سطري تماس با ما عمومی
54 نمايش ليست قيمت کالاها تماس با ما عمومی
55 دسته چک 117000 عمومی
56 عدم نمايش ريز قيمت 117000 عمومی
57 توليد فرموله 117000 عمومی
58 تسويه فاکتور به فاکتور 117000 عمومی
59 ثبت هزينه در فاکتور خريد 117000 عمومی
60 طراحي فاکتور توسط کاربر 117000 عمومی
61 سند اعشار 117000 عمومی
62 معين کالا

117000 عمومی
63 ادغام اسناد تجميعی 117000 عمومی
64 گزارشات تجميعي 570000 عمومی
65 اقساط و گزارشات مربوطه 117000 عمومی
66 هزينه حمل 117000 عمومی
67 فروش فوري 117000 عمومی
68 مراكز هزينه و مراكز درآمد 270000 عمومی
69 چاپ باركد 117000 عمومی
70 پرينت روي چك 117000 عمومی
71 انبارگردانی CD400 117000 عمومی
72 کالرآيدي 117000 عمومی
73 بارکد تجميعی 117000 عمومی
74 اس ام اس 227000

ویژه
75 10شركتي 50% ارزش نرم افزار ویژه
ردیف عنوان کیت قیمت (تومان)
1 اقساط و گزارشات 117000
2 هزینه حمل 117000
3 گزارشات تجمیعی 570000
4 فروش فوری 117000
5 مرکز هزینه و درآمد 270000
6 پرینت روی چک 117000
7 چاپ بارکد 117000
8 چند ارزی 87000
9 استفاده از دستگاه Caller ID 117000
10 امکان اصلاح سرفصل های پیش فرض به دلخواه کاربران 117000
11 اس ام اس 227000