کیتهای قابل نصب بر روی نسخه های پایه نرم افزار حسابداری هلو

کیت های نرم افزاری نصب شده همراه بادمو رایگان درمحل شرکت میباشد.

در صورت درخواست دمو رایگان درمحل شرکت از فرم درخواست دمو یا باشماره۳۸۴۲۷- ۰۲۱داخلی۱ واحدفروش تماس حاصل فرمایید.

ردیفعنوان کیتقیمت ( تومان )گروه
1حواله بين انبارها117000عمومی
2معين اشخـاص با ريزكالاها و چك ها117000عمومی
3اعمـال واسطه117000عمومی
4سطح دسترسي كاربران117000عمومی
5ثبت چك هاي ضمانتي(اماني)

117000عمومی
6مغايـرت گيـري117000عمومی
7تبديل اسنـاد موقت به دائم و دائم به موقت117000عمومی
8دريافت از ... پرداخت به ...117000عمومی
9تيپ قيمت117000عمومی
10منطقه بندي طرف حسابها117000عمومی
11خروجي Text ، Excel ، HTML117000عمومی
12گزارش عملكرد كالا طي دوره117000عمومی
13كاردكس ريالي كالا117000عمومی
14خلاصه فاكتور

117000عمومی
15تجزيه117000عمومی
16ثبت و گزارش سابقه همكاران117000عمومی
17في فـروش براساس درصدي ( %) از خريد117000عمومی
18ثبت فاكتـورضايعات با هر سر فصل دلخـواه117000عمومی
19امكان ورود ليستي اسناد دريافتي و پرداختي117000عمومی
20حداكثر مبلغ و تعـداد كل چكهـاي صـادره در يك ماه117000عمومی
21سود و ترازنامه بر اساس قيمت دلخواه117000عمومی
22پرينت حواله خـروج هنگام صدور فاكتور117000عمومی
23تعيين حداقل و حداكثر مبلغ براي هر كالا117000عمومی
24ليست بدهكاران از يك تاريـخ خاص117000عمومی
25ليست بدهكاران از تاريـخ فاكتور117000عمومی
26عدم نمايش معين يك منطقه خاص117000عمومی
27پورسانت درصدي از سود فروش واخرين مبلغ خريد117000عمومی
28پرينت حواله پخش117000عمومی
29شماره سريال117000عمومی
30شماره دوم فاكتـور117000عمومی
31انتخاب عكس براي هر كالا117000عمومی
32فاكتوراشانتيون117000عمومی
33پورسانت سطري117000عمومی
34كنترل كد فروشنده117000عمومی
35چند ارزی87000عمومی
36توضيحات پيش فرض117000عمومی
37امکان اصلاح سرفصلهاي پيش فرض به دلخواه کاربران117000عمومی
38دو واحدي انبار117000عمومی
39رأس چك117000عمومی
40رأس فاكتور117000عمومی
41تاريخ ميلادي117000عمومی
42استفاده از دستگاه Display ( صفحه نمايشگر به مشتري)117000عمومی
43ادغام معين چند طرف حساب117000عمومی
44چک فيش نقدي صندوق به بانک117000عمومی
45کرايه مشتري117000عمومی
46ثبت سند در پيش فاکتور117000عمومی
47گزارش کالاهاي فروش نرفته117000عمومی
48سفارش ليستي کالا117000عمومی
49هشدار کمتر بودن قيمت فروش از خريد117000عمومی
50خلاصه سند117000عمومی
51امکان ثبت سند مشابه و سند معکوس117000عمومی
52ليست سياه117000عمومی
53توضيحات چند سطريتماس با ماعمومی
54نمايش ليست قيمت کالاهاتماس با ماعمومی
55دسته چک117000عمومی
56عدم نمايش ريز قيمت117000عمومی
57توليد فرموله117000عمومی
58تسويه فاکتور به فاکتور117000عمومی
59ثبت هزينه در فاکتور خريد117000عمومی
60طراحي فاکتور توسط کاربر117000عمومی
61سند اعشار117000عمومی
62معين کالا

117000عمومی
63ادغام اسناد تجميعی117000عمومی
64گزارشات تجميعي570000عمومی
65اقساط و گزارشات مربوطه117000عمومی
66هزينه حمل117000عمومی
67فروش فوري117000عمومی
68مراكز هزينه و مراكز درآمد270000عمومی
69چاپ باركد117000عمومی
70پرينت روي چك117000عمومی
71انبارگردانی CD400117000عمومی
72کالرآيدي117000عمومی
73بارکد تجميعی117000عمومی
74اس ام اس227000

ویژه
7510شركتي50% ارزش نرم افزارویژه
ردیفعنوان کیتقیمت (تومان)
1اقساط و گزارشات117000
2هزینه حمل117000
3گزارشات تجمیعی570000
4فروش فوری117000
5مرکز هزینه و درآمد270000
6پرینت روی چک117000
7چاپ بارکد117000
8چند ارزی87000
9استفاده از دستگاه Caller ID117000
10امکان اصلاح سرفصل های پیش فرض به دلخواه کاربران117000
11اس ام اس227000